Until We All Belong và chiếc nhẫn "khiếm khuyết" của Airbnb

13,419 lượt xem

Ngày đăng 02-11-2018

Nhẫn vẫn được coi là đính vật tượng trưng cho hôn nhân, cho sự gắn kết của tình yêu. Nhưng chiếc nhẫn "có khoảng cách" của Airbnb chứa đựng thông điệp nhiều hơn thế nữa. Khoảng trống của chiếc nhẫn tượng trưng cho khoảng cách giữa quyền kết hôn và giới tính cùng giới. Airbnb khuyến khích mọi người đeo chiếc nhẫn như một cách thể hiện sự chấp nhận bình đẳng hôn nhân và ủng hộ cho những người đồng tính chưa được kết hôn hợp pháp. Nguồn: Airbnb